Bảng phân bố tần số và tần suất

Đây là phần 108 of 109 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 108 of 109 trong Series Toán lớp 10BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. Dấu hiệu. Giá trị của dấu hiệu  Vấn đề người điều tra ngiên cứu […]

read more →

Dấu của tam thức bậc hai

Đây là phần 107 of 109 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 107 of 109 trong Series Toán lớp 10DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 1.Khái niệm  Tam thức bậc hai (một ẩn) là đa thức có dạng f(x)=ax2+bx+cf(x)=ax2+bx+c trong đó xx là biến a,b,ca,b,c là các số đã cho, với a≠0a≠0. Định lí. Cho tam […]

read more →

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Đây là phần 106 of 109 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 106 of 109 trong Series Toán lớp 10BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1.Khái niệm Bất phương trình bậc nhất hai ẩn   Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là bất phương trình có một trong […]

read more →

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Đây là phần 105 of 109 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 105 of 109 trong Series Toán lớp 10A. BẤT PHƯƠNG TRÌNH 1.Khái niệm  Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến x so sánh hai hàm số f(x) và g(x) trên trường số thực dưới một trong các dạng {\displaystyle f(x)<g(x),f(x)>g(x),f(x)\leq […]

read more →

Bài tập: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Đây là phần 103 of 109 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 103 of 109 trong Series Toán lớp 10Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Bài 1 (trang 68 SGK Đại số 10): Cho hệ phương trình Tại sao không cần giải ta cũng kết luận […]

read more →

Bài tập: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Đây là phần 102 of 109 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 102 of 109 trong Series Toán lớp 10Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai Bài 1 (trang 62 SGK Đại số 10): Giải các phương trình: Lời giải: a) Điều kiện: 2x + 3 ≠ […]

read more →

error: Content is protected !!