Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

Đây là phần 21 of 24 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 21 of 24 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayCông thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện 1. Khối hộp chữ nhật 2. Khối chóp […]

read more →

Công thức giải nhanh khoảng cách trong hình không gian

Đây là phần 6 of 24 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 6 of 24 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayCông thức giải nhanh khoảng cách trong hình không gian  

read more →

Công thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất kì

Đây là phần 5 of 24 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 5 of 24 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayCông thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất kì và công thức tính nhanh cho các trường hợp đặc biệt […]

read more →

Công thức giải nhanh hình học không gian Oxyz

Đây là phần 4 of 24 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 4 of 24 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayCông thức giải nhanh hình học không gian Oxyz: công thức tìm trực tâm, công thức tìm trọng tâm, công thức tìm tâm nội tiếp, […]

read more →

Một số công thức giải nhanh phần thể tích khối chóp

Đây là phần 3 of 24 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 3 of 24 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayTài liệu gồm 12 trang tuyển tập các công thức tính nhanh thể tích của các khối chóp thường gặp và bài tập ví dụ […]

read more →

error: Content is protected !!