Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 1. Giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu là |a| được định nghĩa như sau: |a| = a khi a ≥ 0 […]

read more →

error: Content is protected !!