Bài tập về Bất phương trình một ẩn và hệ bất phương trình một ẩn

Đây là phần 15 of 109 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 15 of 109 trong Series Toán lớp 10Bài tập về Bất phương trình một ẩn và hệ bất phương trình một ẩn Bài 1 trang 87 sgk đại số 10 1. Tìm các giá trị x thỏa mãn […]

read more →

Lý thuyết về bất phương trình một ẩn

Đây là phần 14 of 109 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 14 of 109 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết về bất phương trình một ẩn 1. Khái niệm bất phương trình một ẩn. Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến có một trong các […]

read more →

error: Content is protected !!