Bất phương trình và hệ Bất phương trình một ẩn

Đây là phần 43 of 62 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 43 of 62 trong Series Toán lớp 10Bất phương trình và hệ Bất phương trình một ẩn Định nghĩa : Bất phương trình một ẩn Có dạng : f(x) ≤ g(x) Điều kiện bất phương trình : […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về Bất đẳng thức và bất phương trình- Toán lớp 10

Đây là phần 13 of 62 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 13 of 62 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết và bài tập về Bất đẳng thức và bất phương trình - Toán lớp 10 1. Bất đẳng thức là một mệnh đề có một trong các dạng A > […]

read more →

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 1. Giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu là |a| được định nghĩa như sau: |a| = a khi a ≥ 0 […]

read more →

error: Content is protected !!