Phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, phương trình chứa dấu trị tuyệt đối, phương trình chứa căn

Đây là phần 11 of 62 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 11 of 62 trong Series Toán lớp 10  Phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, phương trình chứa dấu trị tuyệt đối, phương trình chứa căn A. Lý thuyết về Phương trình bậc nhất, phương trình bậc […]

read more →

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 1. Giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu là |a| được định nghĩa như sau: |a| = a khi a ≥ 0 […]

read more →

error: Content is protected !!