Phương trình quy về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai

Đây là phần 46 of 62 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 46 of 62 trong Series Toán lớp 10Phương trình quy về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai 1. Phương trình bậc nhất : Định nghĩa :  phương trình bậc nhất có dạng : ax […]

read more →

Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình

Đây là phần 96 of 135 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 96 of 135 trong Series Toán lớp 9Giải bài toán bằng cách lập phương trình A. Phương pháp giải Bước 1: Lập phương trình - Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. […]

read more →

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 1. Giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu là |a| được định nghĩa như sau: |a| = a khi a ≥ 0 […]

read more →

error: Content is protected !!