100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án – Hà Hữu Hải

100 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ 

Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và ứng dụng hàm số – Trần Văn Tài

 

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = ax^4 + bx^2 + c (a ≠ 0). Khẳng định nào sau đây sai?
A. Đồ thị hàm số luôn nhận Oy làm trục đối xứng
B. Tập xác định của hàm số là R
C. Đồ thị của hàm số luôn cắt trục hoành
D. Hàm số luôn có cực trị
+ Cho hàm số y = (ax + b)/(cx + d) (ad – bc ≠ 0). Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Tập xác định của hàm số là R\{-d/c}
B. Hàm số không có cực trị
C. Đồ thị của hàm số luôn cắt trục hoành và trục tung
D. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng
+ Cho hàm số y = x^2 + 2x – 3 có đồ thị (C). Phát biểu nào sau đây sai?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = −1
B. Đồ thị (C) có điểm cực đại là I(-1; -4)
C. Hàm số nghịch biến trên (−∞; -1) và đồng biến trên (−1; +∞)
D. Đồ thị (C) cắt trục tung tại M (0; -3)

...

Download đầy đủ Chuyên đề hàm số tại đây.