200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số – Lê Văn Đoàn

200 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề: Đề trắc nghiệm ôn tập hàm số và bài toán liên quan – Trần Thanh Minh

 

Trích dẫn tài liệu 200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số:
+ Tiếp tuyến tại điểm cực trị của đồ thị hàm số y = ax^4 + bx^2 + c (a ≠ 0) có gì đặc biệt?
A. Song song với trục tung
B. Có hệ số góc dương
C. Song song với trục hoành
D. Luôn đi qua gốc tọa độ
+ Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị hàm số y = 2x^4 – m^2.x^2 + m^2 – 1 có ba điểm cực trị A, B, C sao cho bốn điểm A, B, C, O là bốn đỉnh một hình thoi với O là gốc tọa độ?
A. m = ±2   B. m = -√2
C. m = √2   D. m = ±2√2
+ Chọn phát biểu đúng ?
A. Nếu f'(x) đổi dấu từ dương sang âm khi x đi qua điểm x0 thì hàm số đạt cực tiểu tại x0.
B. Nếu f'(x) đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua điểm x0 thì hàm số đạt cực tiểu tại x0
C. Nếu f'(x) đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua điểm x0 thì hàm số đạt cực đại tại x0
D. Nếu f'(x) đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua điểm x0 thì hàm số không đạt cực trị tại x0

...

Download đầy đủ 200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số tại đây.