Hướng dẫn giải các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Giáo trình tư duy luyện thi 2018 phần khảo sát hàm số – Võ Thanh Bình   Trích dẫn tài liệu Hướng dẫn […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số và đồ thị của hàm số có đáp án – Đặng Thành Nam

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ, ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: 181 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số trùng phương (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức   Trích dẫn một số Bài […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ  Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số và đồ thị của hàm số có đáp án – Đặng Thành Nam Bài tập trắc nghiệm cực trị […]

read more →

131 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc bốn (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức

131 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BỐN Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo   Trích dẫn […]

read more →

251 bài tập trắc nghiệm tiệm cận của đường cong (không chứa tham số) – Lương Tuấn Đức

251 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIỆM CẬN CỦA ĐƯỜNG CONG  Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo   Trích dẫn tài liệu: + Xét hàm số […]

read more →

Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số – Nguyễn Bảo Vương

CÁC DẠNG TOÁN TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Tuyển chọn các bài toán đặc sắc về hàm số – Nguyễn Chí Chung   A. Kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa 2. Điều kiện cần […]

read more →

Bài tập tính đơn điệu của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo

BÀI TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ  Bài viết cùng chủ đề:  Bài tập tính đơn điệu của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo   + Dạng toán 1: Xác định các khoảng đơn điệu […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Bài tập tính đơn điệu của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo   Trích dẫn tài liệu: + Cho hàm số y = -1/3.x^3 […]

read more →

error: Content is protected !!