350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số và các vấn đề liên quan – Nhóm Toán

350 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Bài viết cùng chủ đề: Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Cao Văn Tuấn

 

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = (2x + 1)/(x + 1) (C). Tìm các điểm M trên đồ thị (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất.
A. M (0; 1); M (-2; 3)
B. Đáp án khác
C. M (3; 2); M (1; -1)
D. M (0; 1)
+ Cho hàm số y = (x – 1)/(x + 2) có đồ thị là (H). Chọn đáp án sai.
A. Tiếp tuyến với (H) tại giao điểm của (H) với trục hoành có phương trình: y = 1/3.(x – 1)
B. Có hai tiếp tuyến của (H) đi qua điểm I (2; 1)
C. Đường cong (H) có vô số cặp điểm mà tiếp tuyến tại các cặp điểm đó song song với nhau
D. Không có tiếp tuyến của (H) đi qua điểm I (2; 1)
+ Cho hàm số: y = x^3 – 9/4.x^2 + 15/4x + 13/4, phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng
B. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 1 điểm
C. Hàm số có cực trị
D. Hàm số nghịch biến trên tập xác định

...

Download đầy đủ Chuyên đề hàm số và các vấn đề liên quan tại đây.