Bất phương trình và hệ Bất phương trình một ẩn

Đây là phần 43 of 109 trong Series Toán lớp 10

Bất phương trình và hệ Bất phương trình một ẩn

Định nghĩa :

Bất phương trình một ẩn Có dạng : f(x) ≤ g(x)

Điều kiện bất phương trình :

là Điều kiện của f(x) và g(x) xác định.

Bất phương trình chứa tham số :

f(x, m) ≤ g(x, m) với tham số m.

Hệ bất phương trình một ẩn : 

\begin{cases}f(x) >0 \\ g(x) < 0 \\ ....\end{cases}

Phép biến đổi tương đương :

Phép cộng (trừ) :

f(x) ≤ g(x) ⇔ f(x) + h(x) ≤  g(x) + h(x)

phép nhân (chia) :

  • f(x) ≤ g(x) ⇔ f(x) . h(x) ≤  g(x) . h(x) với  h(x) > 0
  • f(x) ≤ g(x) ⇔ f(x) . h(x) ≥  g(x) . h(x) với  h(x) < 0

bình phương:

0 < f(x) ≤ g(x) ⇔ [f(x)]2 ≤ [g(x)]2

Series Navigation<< TÌM HIỂU VỀ DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤTTÌM HIỂU VỀ BẤT ĐẲNG THỨC >>