Bài 3 (trang 63 SGK Đại số 11): Một hộp chứa 4 cái thẻ

Đây là phần 36 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 3 (trang 63 SGK Đại số 11): Một hộp chứa 4 cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4, lấy mẫu ngẫu nhiên 2 thẻ.

Bài 3 (trang 63 SGK Đại số 11): Một hộp chứa 4 cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4, lấy mẫu ngẫu nhiên 2 thẻ.

a. Mô tả không gian mẫu.

b. Xác định các biến cố sau:

A: "Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn".

B: "Tích các số trên hai thẻ là số chẵn."

Lời giải Bài 3 (trang 63 SGK Đại số 11)

a.Không gian mẫu gồm 6 phần tử, được mô tả:

Ω = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)}

Trong đó (1, 2) là kết quả "lần đầu lấy trúng thẻ 1 và 2 lần lấy trúng thẻ 2", …

A: "Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn".

=> A = {(1, 3), (2, 4)}

B: "Tích các số trên hai thẻ là số chẵn."

=> B = {(1, 2), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)}

 
Series Navigation<< Bài 2 (trang 63 SGK Đại số 11): Gieo một con súc sắc hai lần.Bài 4 (trang 64 SGK Đại số 11): Hai xạ thủ cùng bắn vào bia. >>