Bài 8, bài 9, bài 10 trang 107 sách giáo khoa lớp 11

Đây là phần 70 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 8, bài 9, bài 10 trang 107 sách giáo khoa lớp 11

Bài 8 (trang 107 SGK Đại số 11): Tìm số hạng đầu u1 và công sai d của các cấp số cộng (un), biết:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 8 (trang 107 SGK Đại số 11)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 9 (trang 107 SGK Đại số 11): Tìm số hạng dầu u1 và công bội q của các cấp số nhân (un), biết:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 9 (trang 107 SGK Đại số 11)

Dùng công thức: un = u1.qn-1 với n > 2

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 10 (trang 108 SGK Đại số 11): Tứ giác ABCD có số đo của các góc lập thành một cấp số cộng theo thứ tự A, B, C, D. Biết rằng góc C gấp 4 lần góc A. Tính các góc của tứ giác.

Lời giải Bài 10 (trang 108 SGK Đại số 11 

Kí hiệu: ∠ : góc

Các góc của tứ giác là ∠A, ∠B, ∠C, ∠D ( ∠A > 0) tạo thành cấp số cộng:

Vậy ∠B=∠A + d, ∠C=∠A + 2d, ∠D= ∠A+3d.

Theo giả thiết ta có:∠ C =5∠A => ∠A + 2d = 5∠A <=> <=> 2d = 4∠A

Mặt khác ∠A + B ∠ + C ∠ + ∠D =360o

=> ∠A + ∠A +d + ∠A +2d + ∠A +3d = 360o

<=> 4∠A + 12∠A = 360o <=> 16∠A = 360o <=> ∠A= 22o30', d=45o

Vậy ∠B = 67o30'; ∠C = 112o30’; ∠D = 157o30'

 

 

Comments

comments

Series Navigation<< Bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 trang 107 sách giáo khoa đại số 11Bài 11, bài 12, bài 13 trang 108 sách giáo khoa đại số 11 >>