Bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo

 

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R, có đồ thị (C) như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị (C) có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác cân
B. Giá trị lớn nhất của hàm số là 4
C. Tổng các giá trị cực trị của hàm số bằng 7
D. Đồ thị (C) không có điểm cực đại nhưng có hai điểm cực tiểu là (-1; 3) và (1; 3)
+ Cho hàm số y = loga x và y = logb y có đồ thị như hình vẽ bên. Đường thẳng x = 7 cắt trục hoành, đồ thị hàm số y = loga x và y = logb y lần lượt tại H, M và N. Biết rằng HM = MN. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. 7a = b   B. a = b^
C. a = b^7 D. a = 2b
+ Cho a, b là các số thực. Đồ thị các hàm số y = x^a, y = x^b trên khoảng (0; +∞) được cho trong hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 0 < b < 1 < a
B. b < 0 < 1 < a
C. 0 < a < 1 < b
D. a < 0 < 1 < b

...

Download đầy đủ Bảng biến thiên và đồ thị hàm số tại đây.