Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Đặng Việt Đông

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề: Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số – Cao Đình Tới

 

SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ (50 câu)
Bài toán 1: Tìm khoảng đồng biến – nghịch biến của hàm số:

Bài toán 2: Tìm m để hàm số y = f(x, m) đơn điệu trên khoảng (a, b)
CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (80 câu)
Bài toán 1: tìm điểm cực đại – cực tiểu của hàm số

Bài toán 2: Cực trị của hàm bậc 3
Bài toán 3: Cực trị của hàm số bậc 4 trùng phương
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ (72 câu)
TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (58 câu)
BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (39 câu)
SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (59 câu)
Bài toán 1: Tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số

Bài toán 2: Tương giao của đồ thị hàm bậc 3
Bài toán 3: Tương giao của hàm số phân thức
Bài toán 4: Tương giao của hàm số bậc 4
TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (48 câu)
Bài toán 1: Tiếp tuyến tại điểm M (x0;y0) thuộc đồ thị hàm số:

Bài toán 2: Tiếp tuyến có hệ số góc k cho trước
Bài toán 3: Tiếp tuyến đi qua điểm

...

Download đầy đủ Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số tại đây.