Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề: Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số – Lưu Huy Thưởng

 

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số y = f(|x|) đồng biến trên R
B. Hàm số y = f(|x|) nghịch biến trên R
C. Hàm số y = f(|x|) nghịch biến trên (-∞; -1)
D. Hàm số y = f(|x|) tồn tại giá trị lớn nhất trên R
+ Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và hàm số đạo hàm f'(x) của f(x) có đồ thị như hình bên. Xét trên khoảng (-π; π), khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số f(x) đồng biến trên (-π; π)
B. Hàm số f(x) nghịch biến trên (-π; π)
C. Hàm số f(x) nghịch biến trên (-π; -π/2) và (π/2; π)
D. Hàm số f(x) đồng biến trên (0; π)
+ Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R\{1} và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số f(x) đồng biến trên R\{1}
B. Hàm số f(x) nghịch biến trên R\{1}
C. Hàm số f(x) nghịch biến trên (-∞; 1) và (1; +∞)
D. Hàm số f(x) đồng biến trên (-∞; 1) và (1; +∞)

...

Download đầy đủ Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số tại đây.