Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và ứng dụng hàm số – Trần Văn Tài

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG ÔN HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề:  Bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

 

Trích dẫn tài liệu:
+ (THPT AMSTERDAM HÀ NỘI) Cho hàm số y = f(x) = ax^4 + bx^2 + c (a ≠ 0). Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào là đúng?
A. Hàm số nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng
B. Hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng
C. Với a > 0, hàm số có ba điểm cực trị luôn tạo thành một tam giác cân
D. Với mọi giá trị của tham số a, b (a ≠ 0) thì hàm số luôn có cực trị
+ (THPT HÒA BÌNH – BÌNH ĐỊNH) Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ:
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Hàm số có đúng một cực trị
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3
D. Hàm số đat cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1
+ (THPT KIẾN AN) Cho hàm số y = (x^3 + 3x + 2)/(x^2 – 4x + 3). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng
C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng y = 1 và y = 3
D.Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x = 1 và x = 3

...

Download đầy đủ Hàm số và ứng dụng hàm số tại đây.