Bài tập trắc nghiệm ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Nguyễn Mạnh Cường

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề:   Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số – Ngọc Đàn

 

Trích dẫn tài liệu:
+ Độ thị của hàm số y = ax^4 + bx^2 + c (a, b, c ∈ R) như hình vẽ. Mệnh đề đúng là:
A. Phương trình y’ = 0 có 3 nghiệm thực phân biệt
B. Phương trình y’ = 0 có 3 nghiệm thực phân biệt
C. Phương trình y’ = 0 vô nghiệm trên tập số thực
D. Phương trình y’ = 0 có duy nhất nghiệm thực
+ Cho HS y = 1/3.x^3 + m/2.x^2 – 2m^2.x + 2 (m ≠ 0) tìm nhận định đúng.
A. Hàm số có cả cực đại và cực tiểu, 2 điểm cực trị cùng dấu khi m < 0 và trái dấu khi m > 0
B. Hàm số có cả cực đại và cực tiểu, 2 điểm cực trị cùng dấu khi m > 0 và trái dấu khi m < 0
C. Hàm số có cả cực đại và cực tiểu, 2 điểm cực trị luôn cùng dấu với mọi m ≠ 0
D. Hàm số có cả cực đại và cực tiểu, 2 điểm cực trị luôn trái dấu với mọi m ≠ 0
+ Cho hàm số y = |x^3 – 3x – 3| có đồ thị như hình vẽ. Trong đó A và B là hai điểm cực trị của hàm số và có tọa độ A (-1; 1), B (1; 5). Mệnh đề sai là:
A. Đường thẳng y = 3 cắt đồ thị tại 4 điểm phân biệt
B. Đường thẳng y = 5 cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt
C. Đường thẳng y = 1/2 cắt đồ thị tại 4 điểm phân biệt
D. Đường thẳng y = 0 cắt đồ thị tại duy nhất 1 điểm

...

Download đầy đủ Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số tại đây.