Bài toán chuyển động vận tốc, quãng đường, thời gian

BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN

  • "Bài toán chuyển động vận tốc, quãng đường, thời gian" gồm có 2 phần: Phần 1 - Quy trình làm bài toán chuyển động vận tốc, quãng đường, thời gian, Phần 2 - Các dạng toán thuộc bài toán chuyển động vận tốc, quãng đường, thời gian thường gặp.

toan5_vantoc-e1411482760353 (1)

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Giải toán bằng cách lập phương trình 9

Giải bài toán bằng cách lập phương trình 8

Các dạng toán giải bằng cách lập phương trình

I. Quy trình làm bài toán chuyển động vận tốc, quãng đường, thời gian:

+ Bước 1: Lập phương trình.

- Chọn ẩn và xác định điều kiện thích hợp cho ẩn (ghi rõ đơn vị của ẩn)

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết khác theo ẩn.

- Dựa vào các dữ kiện và điều kiện của bài toán để lập  phương trình.

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Kiểm tra, nhận định kết quả và trả lời.

II. Các dạng toán chuyển động vận tốc, quãng đường, thời gian:

1. Bài toán chuyển động ngược dòng:

  • "Bài toán chuyển động ngược dòng" gồm có 3 phần: Phần I - Các kiến thức cần nhớ về bài toán chuyển động ngược dòng, Phần II - Ví dụ mẫu cho bài toán chuyển động ngược dòng, Phần III - Một số bài tập củng cố cho bài toán chuyển động ngược dòng.
  • Tìm hiểu thêm ở đây: https://www.nguyentheanh.org/bai-toan-chuyen-dong-nguoc-dong

2. Bài toán chuyển động xuôi dòng:

  • "Bài toán chuyển động xuôi dòng" gồm có 2 phần chính: Phần I - Tóm tắt lý thuyết cần nhớ về bài toán chuyển động xuôi dòng, Phần II - Ví dụ mẫu cho bài toán chuyển động xuôi dòng.
  • Tìm hiểu thêm ở đây: https://www.nguyentheanh.org/bai-toan-chuyen-dong-xuoi-dong

3. Bài toán chuyển động ngược chiều:

  • "Bài toán chuyển động ngược chiều'' gồm có 3 phần chính: Phần I - Các kiến thức cần nhớ về bài toán chuyển động ngược chiều, Phần II - Ví dụ mẫu cho bài toán chuyển động ngược chiều, Phần III - Một số bài tập củng cố kiến thức.
  • Tìm hiểu thêm ở đây: https://www.nguyentheanh.org/bai-toan-chuyen-dong-nguoc-chieu

4. Bài toán chuyển động cùng chiều:

  • "Bài toán chuyển động cùng chiều" gồm có 3 phần chính: Phần I - Tóm tắt lý thuyết về bài toán chuyển động cùng chiều, Phần II - Ví dụ mẫu về bài toán chuyển động cùng chiều, Phần III - Bài tập củng cố kiến thức về bài toán chuyển động cùng chiều.
  • Tìm hiểu thêm ở đây: https://www.nguyentheanh.org/bai-toan-chuyen-dong-cung-chieu