Bài toán năng suất

BÀI TOÁN NĂNG SUẤT

  • "Bài toán năng suất" gồm 3 phần: Phần I - Quy trình giải bài toán năng suất, Phần II - Bài tập củng cố bài toán năng suất, Phần III - Bài tập làm thêm.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Giải bài toán bằng cách lập phương trình 9

Bài toán tăng giảm phần trăm

I. Quy trình giải bài toán năng suất:

Bước 1: Lập phương trình.

  • Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số
  • Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn số và các đại lượng đã biết
  • Lập phương trình biểu thị sự tương quan giữa các đại lượng

Bước 2: Giải phương trình thu được ở bước 1.

Bước 3: Kiểm tra các nghiệm của phương trình vừa giải để loại các nghiệm không thoả mãn điều kiện của ẩn; Kết luận bài toán.

II. Bài tập củng cố kiến thức bài toán năng suất:

Screenshot (396)

Screenshot (397)

III. Bài tập làm thêm:

Bài tập 1

            Một tổ sản xuất phải làm một số dụng cụ trong một thời gian, tính ra mỗi ngày phải làm 30 dụng cụ, do tổ đã làm mỗi ngày 40 dụng cụ nên không những làm thêm được 20 dụng cụ mà tổ đó còn làm xong trước hạn 7 ngày. Tính số dụng cụ mà tổ sản xuất đó phải làm theo kế hoạch?

Bài tập 2:

  Hai công nhân cùng làm chung một công việc trong 1 giờ thì hoàn thành  công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm bao lâu mới hoàn thành công việc. Biết rằng năng suất của người thứ nhất gấp đôi năng suất của người thứ hai

Bài tập 3:

   Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải khai thác được 50 tấn than. Khi thực hiện, mỗi ngày đội khai thác được 57 tấn. Do đó, đội dã hoàn thành sớm hơn dự định trước 1 ngày và còn vượt kế hoạch 13 tấn. Hỏi theo kế hoạch đội phải khai thác bao nhiêu tấn than?

Bài tập 4:

Một nông trường phải trồng 75 ha rừng với năng suất đã định trước. Nhưng thực tế, khi bắt tay vào trồng rừng thì mỗi tuần nông trường trồng thêm được 5 ha. Do vậy, họ đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định một tuần. Tính nằng suất dự định của nông trường.

Bài tập 5: Hai đội công nhân cùng làm một quãng đường thì 12 ngày song việc. Nếu đội thứ nhất làm một mình hết nửa công việc, rồi đội thứ 2 tiếp tục một mình làm nốt phần việc còn lại thì hết tất cả 25 ngày. Hỏi mỗi đội làm một mình thì bao lâu xong việc.

Bài tập 6:Một xí nghiệp dự định đánh bắt 145 tấn cá trong một thời gian nhất định. Nhưng thực tế mỗi ngày họ đã đánh bắt được vượt kế hoạch 1 tấn nên đã hoàn thành sớm so với dự định 4 ngày và vượt mức kế hoạch 5 tấn. Hỏi thời gian dự định  hoàn thành kế hoạch.

Bài tập 7: Để chảy đầy một bể nước, người ta có thể cho vòi I chảy trong 1,5 giờ hoặc cho vòi II chảy trong 2 giờ. Người ta đã cho vòi I chảy trong một thời gian, rồi khóa lại và cho vòi II chảy tiếp, tổng cộng trong 1,8 giờ thì bể đầy. Tính xem mỗi vòi đã chảy trong bao lâu.