Bài toán tăng giảm phần trăm

BÀI TOÁN TĂNG GIẢM PHẦN TRĂM

  • "Bài toán tăng giảm phần trăm" gồm có 3 phần: Phần I - Các bước giải bài toán, Phần II - Ví dụ, Phần III - Bài tập củng cố.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Bài toán năng suất

Bài toán hình học lập PT, hệ PT

Bài toán chia phần chia phòng

I. Các bước giải bài toán tăng giảm phần trăm:

+ Bước 1:  - Chọn ẩn và đặt điều kiện  thích hợp cho ẩn 

                  - Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

                  -  Lập các phương trình biểu thị sự tương quan giữa các đại lượng.

+ Bước 2: Giải phương trình

+ Bước 3: Chọn kết quả thích hợp và trả lời

II. Ví dụ bài toán tăng giảm phần trăm:

Ví dụ 1:  Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kỹ thuật mới nên tổ I đã sản xuất vượt mức kế hoạch là 18% và tổ II vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ là bao nhiêu.

Gọi  x là số sản phẩm tổ I hoàn thành theo kế hoạch (sản  phẩm), đk  0 < x < 600.

Số sản phẩm tổ II hoàn thành theo kế hoạch là 600 – x  (sản phẩm).

Số sản phẩm vượt mức của tổ I là 27 (sản phẩm)

Số sản phẩm vượt mức của tổ II là 28 (sản phẩm)

Vì số sản phẩm vượt mức kế hoạch của hai tổ là 120 sản phẩm ta có pt:

29 (tmđk)

Vậy số sản phẩm theo kế hoạch của tổ I là 200 (sản phẩm)

Vậy số sản phẩm theo kế hoạch của tổ II là 400 (sản phẩm)

III. Bài tập củng cố bài toán tăng giảm phần trăm:

Bài tập:

          Bài 1:  Dân số của thành phố Hà Nội sau 2 năm  tăng từ 200000 lên 2048288 người. Tính xem hàng năm trung bình dân số  tăng bao nhiêu phần trăm.

          Bài 2: Bác An vay 10 000 000 đồng của ngân hàng để làm kinh tế. Trong một năm đầu bác chưa trả được nên số tiền lãi trong năm đầu được chuyển thành vốn để tính lãi năm sau. Sau 2 năm bác An phải trả là 11 881 000 đồng. Hỏi lãi suất cho vay là bao nhiêu phần trăm trong một năm?

          Bài 3: Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 1000 sản phẩm trong một thời gian dự định. Do áp dụng kỹ thuật mới nên tổ I vượt mức kế hoạch 15% và tổ hai vượt mức 17%.  Vì vậy trong thời gian quy định cả hai tổ đã sản xuất được tất cả được 1162 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm của mỗi tổ là bao nhiêu?

Kết quả:

          Bài 1: Trung bình dân số tăng 1,2%

          Bài 2: Lãi suất cho vay là 9% trong 1 năm

          Bài 3: Tổ I được giao 400 sản phẩm. Tổ II được giao 600 sản phẩm