Các bài tập giải toán bằng cách lập PT, hệ PT khó

CÁC BÀI TẬP GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT, HỆ PT KHÓ

Gia-sư-môn-Toán-tại-Quận-Long-Biên

  • Gồm 2 phần: Phần I - Tóm tắt lý thuyết về các bài tập giải toán bằng cách lập PT, hệ PT khó, Phần II - Các bài tập giải toán bằng cách lập PT, hệ PT khó.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Hệ phương trình

Giải toán bằng cách lập phương trình dạng phần trăm

Bài toán chuyển động vận tốc, quãng đường, thời gian

I. Tóm tắt lý thuyết về các bài tập giải toán bằng cách lập PT, hệ PT khó:

1. Giải toán bằng cách lập phương trình 9:

2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8:

3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

  • "Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình" gồm có 3 phần: Phần I - Các bước giải toán bằng cách lập hệ phương trình, Phần II - Phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, Phần III - Các dạng toán giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (3 bài toán: Dạng số - chữ số, Dạng chuyển động, Dạng năng suất)
  • Xem thêm tại đây: https://www.nguyentheanh.org/giai-bai-toan-bang-cach-lap-phuong-trinh

4. Cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình nhanh

5. Các dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình :

II. Các bài tập giải toán bằng cách lập PT, hệ PT khó:

Xem thêm tại đây: https://drive.google.com/file/d/14kJi_wvaBBliHJvHrkm9C1__jNsa71KV/view?usp=sharing