Các dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình

CÁC DẠNG TOÁN GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

  • "Các dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình" gồm có 2 phần: Phần A - Tóm tắt lý thuyết, Phần B - Các dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình (5 dạng).

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Giải toán bằng cách lập phương trình 9

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải toán bằng cách lập phương trình 8

A. Tóm tắt lý thuyết để giải các dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình:

+ Bước 1: Lập phương trình.

- Chọn ẩn và xác định điều kiện thích hợp cho ẩn (ghi rõ đơn vị của ẩn)

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết khác theo ẩn.

- Dựa vào các dữ kiện và điều kiện của bài toán để lập  phương trình.

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Kiểm tra, nhận định kết quả và trả lời.

B. Các dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình:

I. Giải toán về quan hệ các số:

1. Những kiến thức cần nhớ:

+ Biểu diễn số có 2 chữ số: 19 ( Với 0 < a ≤ 9, 0 ≤ b ≤ 9; a,b ∈ N )

+ Biểu diễn số có 3 chữ số: 20 ( Với 0 < a ≤ 9, 0 ≤ b,c ≤ 9; a,b,c ∈ N )

+ Tổng 2 số x và y là x+y.

+ Tổng bình phương 2 số x và y là 21

+ Bình phương của tổng của 2 số x, y là 22

+ Tổng nghịch đảo của 2 số x, y là 23

2. Ví dụ:

Screenshot (359)

II. Dạng toán chuyển động:

III. Dạng toán làm chung công việc:

1. Những kiến thức cần nhớ:

  • Nếu một đội làm xong công việc đó trong x giờ thì 1 ngày đội đó là được 1/x công việc.
  • Xem toàn bộ công việc là 1.
  • Chú ý: Nếu có 2 đối tượng cùng làm 1 công việc nếu biết thời gian của đại lượng này hơn kém đại lượng kia, ta nên chọn 1 ẩn và đưa về phương trình bậc 2. 

2. Ví dụ:

VD: 2 đội thợ cùng đào 1 con mương thì sau 2h55p thì xong việc. Nếu họ làm riêng thì đội 1 hoàn thành công việc nhanh hơn đội 2 là 2 giờ. Hòi nếu làm riêng thì mỗi đội phải làm trong mấy giờ thì xong công việc?  

Screenshot (360)

IV. Dạng toán có nội dung hình học - hóa học:

1. Những kiến thức cần nhớ:

  • Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác, độ dài cạnh huyền, số đường chéo của 1 đa giác,...
  • Các công thức hóa học.

2. Ví dụ:

Screenshot (361)

V. Dạng toán dân số, lãi suất, tăng trưởng:

1. Những kiến thức cần nhớ:

  • x% = 17
  • Dân số tỉnh A năm ngoái là a, tỷ lệ gia tăng dân số là x% thì dân số năm nay của tỉnh A là 25, dân số tỉnh A năm sau là 26

2. Ví dụ:

Screenshot (362)