Các kiến thức chia hết cần nhớ

Các kiến thức chia hết cần nhớ: Đây là một trong những phần bổ trợ quan trọng cho các bài tổ hợp xác suất

* Cách viết số tự nhiên:

 Các số tự nhiên liên tiếp: n+1; n+2;n+3....
 Các số tự nhiên chẵn liên tiếp: 2n ;2n+ 2;2n+4; 2n+6.... …
 Các số tự nhiên lẻ liên tiếp: 2n+1;2n+ 3;2n+5;......

* Tính chất chia hết:

 Các số chẵn thì chia hết cho 2.
 Các số tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.
 Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.
 Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
 Số tạo bởi hai chữ số tận cùng chia hết cho 4 thì chia hết cho 4.
 Số tạo bởi hai chữ số tận cùng chia hết cho 25 thì chia hết cho 25.
 Số tạo bởi 3 chữ số tận cùng chia hết cho 8 thì chia hết cho 8.
 Số tạo bởi 3 chữ số tận cùng chia hết cho 125 thì chia hết cho 125.
 Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 thì chia hết cho 6.
 Tích của hai số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 2.
 Tích của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 2, 3 và 6.
 Tích của bốn số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 2,3,4,6,8 .