Các loại tích phân đặc biệt

Các loại tích phân đặc biệt

250px-Integral_example.svg

Phụ huynh và học sinh có thể tìm hiểu thêm

Các loại tích phân 

Tích phân 2 ẩn, 3 ẩn

Tích phân vận dụng cao

I/ Một vài dạng tích phân đặc biệt

Đa số các dạng đặc biệt này không quá khó nhưng đòi hỏi thuộc lý thuyết về tính chất tích phân rồi từ đó áp dụng để tính tích phân nhanh gọn hơn.

1. Tính chất hàm lẻ

Untitled

2. Tính chất hàm chẵn

Untitled

3. Đổi biến theo tổng 2 cận

Untitled

a) Ứng dụng 1: Lượng giác

Untitled

b) Ứng dụng 2: Mũ và logarit

Untitled

c) Ứng dụng 3: Hàm ẩn

Untitled

II/ Bài tập vận dụng

UntitledUntitledUntitled