Các phương pháp giải PT – BPT – HPT Mũ và Logarit – Nguyễn Trung Kiên

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PT - BPT - HPT MŨ VÀ LOGARIT 

Bài viết cùng chủ đề: Phương pháp nâng lũy thừa trong bài toán phương trình hàm số Logarit – Nguyễn Đình Hoàn

 

Tài liệu Các phương pháp giải phương trình – bất phương trình – hệ phương trình Mũ và Logarit của thầy Nguyễn Trung Kiên gồm 54 trang. Tài liệu tóm gọn các phương pháp giải và một số ví dụ mẫu của PT-BPT-HPT Mũ và Logarit.

...

Download đầy đủ tại đây.