Chỉnh hợp lặp và không lặp

CHỈNH HỢP LẶP VÀ KHÔNG LẶP

  • "Chỉnh hợp lặp và không lặp" gồm có 3 phần chính: Phần I - Chỉnh hợp không lặp, Phần II - Chỉnh hợp lặp, Phần III - Bài tập củng cố kiến thức về chỉnh hợp lặp và không lặp.
  • "Chỉnh hợp lặp và không lặp" bao gôm tất cả kiến thức (định nghĩa, công thức) về chỉnh hợp lặp và không lặp. Thêm vào đó là một số bài tập củng cố kiến thức về chỉnh hợp lặp và không lặp. Như vậy, để có thể làm được các bài về chỉnh hợp, ta cần có một kiến thức chính xác và rõ ràng về chỉnh hợp lặp và không lặp.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tổ hợp xác suất - Những điều cần biết

Chuyên đề tổ hợp xác suất lớp 11

Công thức tổ hợp xác suất lớp 11

I.Chỉnh hợp (không lặp):

- Cho tập hợp A gồm n phần tử. Mỗi cách sắp xếp k phần tử của A (1≤k≤n) theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử của tập A.

- Số chỉnh hợp chập k của n phần tử:

gif4

-Công thức trên cũng đúng trong trường hợp k = 0 hoặc k = n

- Khi k = n thì An= Pn = n!

II. Chỉnh hợp lặp:

- Cho tập A gồm n phần tử. Mỗi dãy gồm k phần tử của A, trong đó mỗi phần tử có thể được lặp lại nhiều lần, được sắp xếp theo 1 thứ tự nhất định được gọi là một chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử của tập A.

- Số chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử :  gif5    

III. Bài tập củng cố kiến thức:

Screenshot (235)

Screenshot (236)