Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

Đây là phần 8 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số.

I: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

1. Định nghĩa hàm số

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi sao cho với mỗi giá trị của x, ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x được gọi là biến số.

Hàm số thường được kí hiệu bởi những chữ f, g, h… chẳng hạn khi y là một hàm số của biến số x, ta viết y = f(x) hoặc y = g(x),…

– f(a) là giá trị của hàm số y = f(x) tại x = a.

Khi hàm số y được cho bởi công thức y = f(x), muốn tính giá trị f(a) của hàm số tại x = a, ta thay x = a vào biểu thức f(x) rồi thực hiện các phép tính trong biểu thức.

– Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì y được gọi là một hàm hằng.

2. Đồ thị của hàm số

Tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng tọa độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x).

3. Hàm số đồng biến, hàm số nghich biến

Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi giá trị của x thuộc tập số thực R. Với x1,x2 tùy ý thuộc R:

a) Nếu x1<x2 mà f(x1)<f(x2) thì hàm số được gọi là hàm đồng biến.

b) Nếu x1<x2 mà f(x1)>f(x2) thì hàm số được gọi là hàm nghịch biến.

 

Series Navigation<< Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại Số (Đề 1)Bài 2. Hàm số bậc nhất. >>