Công thức lượng giác lớp 9

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC LỚP 9

 • Gồm có 2 phần: Phần A - Lý thuyết, Phần B - Bài tập củng cố.
 • Phần A gồm có tỉ số lượng giác của góc nhọn, Bảng lượng giác, các công thức lượng giác cơ bản.
 • Phần B gồm một số câu trắc nghiệm củng cố kiến thức về bảng lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Lượng giác - Lý thuyết và Bài tập

Công thức lượng giác từ cơ bản đến nâng cao

Lượng giác lớp 10

A, Lý thuyết về công thức lượng giác lớp 9:

1. Tỉ số lượng giác của góc nhọn:

 • Sin = Cạnh đối / Cạnh huyền
 • Cos = Cạnh kề / Cạnh huyền
 • Tan = Cạnh đối / Cạnh kề
 • Cot = Cạnh kề / Cạnh đối
 • Mẹo: Sin đi học, Cos không hư, Tan đoàn kết, Cot kết đoàn.

2. Bảng lượng giác:

 • Bảng VIII dùng để tính sin, cos của các góc nhọn đồng thời cũng để tìm góc khi biết sin, cos của các góc đó:

bảng sin cos

 • Bảng IX dùng để tính các giá trị tan của góc từ 0 -> 76 độ và các giá trị cot của góc từ 14 -> 90 độ đồng thời cũng để tìm góc khi biết tan và cot:

bảng tan

 • Cách tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn cho trước:

B1: Tra số độ ở cột 1 đối với sin và tan (Cột 13 đối với cos và cot)

B2: Tra số phút ở hàng 1 đối với sin và tan (Hàng cuối đối với cos và cot)

B3: Lấy giá trị là giao cột ghi số độ và hàng ghi số phút.

 • Cách tìm số đo góc nhọn biết tỉ số lượng giác góc đó cho trước: Tra giá trị tỉ số lượng giác vào bảng thích hợp sau đó ta sẽ tìm được số đo góc cần tìm.

3. Cung đối nhau:

cung đối nhau

4. Cung bù nhau:

cung bù nhau

5. Cung phụ nhau:

cung phụ nhau

 

B, Bài tập củng cố kiến thức về bảng lượng giác:

Screenshot (191)

Screenshot (192)

Screenshot (193)