Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 GIẢI TÍCH 12 NĂM 2017 - 2018 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM - GIA LAI

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

  • Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trêm K (K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Nếu f ‘(x) ≥ 0, ∀x ∈ K thì hàm số f (x) đồng biến trên K
B. Nếu f ‘(x) > 0, ∀x ∈ K thì hàm số f (x) nghịch biến trên K
C. Nếu f ‘(x) > 0, ∀x ∈ K thì hàm số f (x) đồng biến trên K
D. Nếu f ‘(x) ≤ 0, ∀x ∈ K thì hàm số f (x) nghịch biến trên K
+ Cho hàm số y = f(x) có f'(x0) = 0 và đạo hàm cấp hai trong khoảng (x0 – h; x0 + h) với h > 0. Khi đó khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu f”(x0) < 0 thì x0 là điểm cực đại của hàm số
B. Nếu f”(x0) > 0 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số
C. Nếu f”(x0) > 0 thì x0 là điểm cực đại của hàm số
D. Nếu f”(x0) ≠ 0 thì hàm số đạt cực trị tại điểm x0
+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = 2 khi x → +∞ và lim f(x) = -2 khi x → -∞. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang
B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 2 và y = -2
C. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 2 và x = -2

.....

 

Download đầy đủ tại đây