Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Lâm Đồng

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 12 SỞ GD - ĐT LÂM ĐỒNG

Bài viết cùng chủ đề:  Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Tháp

Trích dẫn Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác nội tiếp được trong một mặt cầu
B. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật nội tiếp được trong một mặt cầu
C. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành nội tiếp được trong một mặt cầu
D. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước phân biệt nội tiếp được trong một mặt cầu
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và hàm số y = f'(x) có đồ thi như hình vẽ bên. Đặt g(x) = f(x) + 2x. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số g(x) có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu
B. Hàm số g(x) chỉ có một điểm cực đại
C. Hàm số g(x) có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu
D. Hàm số g(x) chỉ có một điểm cực tiểu
+ Cho hàm số y = (x + 1)(-x^2 – 2x + 2) có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình |x + 1|(-x^2 – 2x + 2) có 4 nghiệm thực phân biệt.
A. m < 2   B. 0 < m < 2
C. Không tồn tại m   D. 0 ≤ m < 2

...

Download đầy đủ Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 Toán 12 tại đây.