Đề Thi Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 8

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8

Bài viết cùng chủ đề: Đề Thi Toán Lớp 8

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Nguyễn Trãi 

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Đại Tự

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Chuyên Amsterdam

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán Quận Hà Đông

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Kim Thái

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

I. TRẮC NGHIỆM   ( 2 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Kết quả của phép tính   (2x - 1)(3x + 5)là

A. 6x2 + 5x - 5         B. 6x2 + 7x - 5            C. 6x2 + 7x + 5    D. 6x2 - 7x - 5

Câu 2 : Rút gọn biểu thức  (6x - 5)2 - 12x(3x - 5) được kết quả là

A. 10                  B. 15                        C. 20            D. 25

Câu 3 : Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?

A. (x + 2)2 = x2 + 2x +  4                     B. (a - b)(b - a) = a2 - b2

C. (2x - 1)(4x2 + 2x + 1) = 8x3 - 1              D. x2 + 6x + 9 = (x - 3)2

Câu 4 : Đa thức 6a2 + 3ab - 3b2 được phân tích thành nhân tử là

A. 3(a + b)(2a - b)                B. 3(a - b)(2a + b)                C.  3(a - b)(b - 2a)    D. 3(a + b)(2b - a)

Câu 5 : Trong các hình sau, hình nào không có tâm đối xứng ?

A. Hình thang cân   B. Hình bình hành     C. Hình chữ nhật    D. Cả 3 ý A,B,C

Câu 6 : Khẳng định nào sau đây là đúng ?

  A. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

  B. Tứ giác có hai cạnh song song là hình bình hành.

  C. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
  D. Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 7 : Trong hình vẽ ABC vuông tại A có D, E theo thứ tự là

trung điểm của AB và AC, đường trung tuyến AM. Khi DE = 5cm.

1) Độ dài cạnh BC là :

A. 6cm                                    B. 8cm

C. 10cm                                  D. 12cm

2) Độ dài đoạn thẳng MN là :

A. 2,5cm                                B. 3,5cm

 

C. 4,5cm                                 D. 5,5cm

 

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD-ĐT Sơn Động 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Nghĩa Hồ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

PHÒNG GD & ĐT LỤC NGẠN

TRƯỜNG THCS NGHĨA HỒ

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(Không kể thời gian giao đề)

 Câu 1( 2điểm): Thực hiện phép  nhân.

a)  xy(3x2 – 2xy + y)

b)  (2x + 1)( x2 - 4)

 Câu 2( 3điểm):

1)      Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một biểu thức.

a)     4x2 – 4x +1

b)    (x+1)2 + (y-1)2 + 2(x+1) (y-1)

2)      Tính giá trị của biểu thức  A = x3 + 3x2 +3x +1 tại x = 999.

3)      Rút gọn biểu thức: (a + 1)(a + 2)(a2 + 1)(a -1)(a - 2)(a2 + 4)

 Câu 3(1,5điểm)

1)    Tìm x biết: x2 + 2x + 1 = 0

2)    Tính nhanh : 20172 – 4034.2016 + 20162

 Câu 4 ( 3điểm): Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD) Qua B kẻ đường thẳng song song với AC cắt CD tại E.

a)     Chứng minh: Tam giác BED là tam giác cân.

b)    Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Đường thẳng MN cắt BE tại F. Chứng minh F là trung điểm của BE.

 Câu 5( 0,5 điểm): Chứng minh  x2 – 4x + 10 luôn dương với mọi x.

 

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Nghĩa Hồ 2016

Dè thi giũa học kì 1 mon Toán lóp 8 - THCS Nghĩa Hò 2016Dè thi giũa học kì 1 mon Toán lóp 8 - THCS Nghĩa Hò 2016

 

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Trực Thuận

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De thi giua ki 1 lop 8 mon Toan - THCS Truc Thuan 2016