Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Giang

ĐỀ THI HK1 TOÁN 10 SỞ GD- ĐT BẮC GIANG

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra HKI Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Quốc học Huế

Trích dẫn Đề thi HK1 Toán 10:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. 6√2 là số hữu tỷ.
B. Phương trình x^2 + 7x – 2 = 0 có 2 nghiệm trái dấu.
C. 17 là số chẵn.
D. Phương trình x^2 + x + 7 = 0 có nghiệm.
+ Cho hàm số f(x) = |2x + 1| + |2x – 1| và g(x) = 2x^3 + 3x. Khi đó khẳng định nào dưới đây là đúng?
A. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.
B. f(x) và g(x) đều là hàm số lẻ.
C. f(x) và g(x) đều là hàm số chẵn.
D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.
+ Mệnh đề phủ định của mệnh đề “2018 là số tự nhiên chẵn” là:
A. 2018 là số chẵn.
B. 2018 là số nguyên tố.
C. 2018 không là số tự nhiên chẵn.
D. 2018 là số chính phương.

 

....

Download tại đây