Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Giang

ĐỀ THI HK1 TOÁN 12 SỞ GD - ĐT BẮC GIANG

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Gia Lai,

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 12 sở Bắc Giang:
+ Mệnh đề nào dưới đây sai:
A. Với 0 < a ≠ 1 và b ∈ R, ta luôn có loga b^2 = 2loga b
B. Với a, b, c > 0 và a ≠ 1, ta luôn có loga b + loga c = loga (bc)
C. Với a, b, c > 0 và a, b ≠ 1, ta luôn có loga c = (logb c).(loga b)
D. Với a, b, c > 0 và a ≠ 1, ta luôn có loga b – loga c = loga (b/c)
+ Gọi x1, x2 là hai giá trị của x thỏa mãn (log3 x)^2 – log3 x – 6 = 0. Biểu thức P = |x1 – x2| có giá trị bằng?
A. 25   B. 1   C. 242/9   D. 244/9
+ Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hàm số y = loga x (0 < a ≠ 1) nghịch biến trên R khi và chỉ khi 0 < a < 1
B. Hàm số y = loga x (0 < a ≠ 1) đồng biến trên khoảng (0; +∞)
C. Hàm số y = loga x (0 < a ≠ 1) nghịch biến trên khoảng (0; +∞) khi và chỉ khi 0 < a < 1
D. Đồ thị hàm số y = loga x (0 < a ≠ 1) luôn luôn nằm phía bên trên trục hoành

...

Download đầy đủ tại đây.