Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Đây là phần 89 of 115 trong Series Toán lớp 10

Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ, định nghĩa, tính chất, bảng giá trị lượng giác các góc đặc biệt, góc giữa hai vectơ.

1. Định nghĩa góc lượng giác và các giá trị lượng giác

Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

2. Tính chất của các góc lượng giác

Sự liên hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc bù nhau

sinα = sin(180º – α)

cosα = -cos((180º – α)

tanα = tan(180º – α)

cotα = -cot(180º – α)

Hai góc bù nhau thì có sin bằng nhau còn cos, tan, cot thì đối nhau

3. Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ-1

4. Góc giữa hai vectơ

Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ-2

Series Navigation<< Lý thuyết tích vô hướng của hai vectơLý thuyết phương trình đường Elip >>