Giải bài tập xác suất của biến cố

GIẢI BÀI TẬP XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

  • "Giải bài tập xác suất của biến cố'' gồm có 3 phần lớn: Phần A - Tóm tắt lý thuyết, Phần B - Các dạng bài tập và phương phải giải bài tập xác suất của biến cố, Phần C - Giải các bài tập xác suất của biến cố.
  • Phần A - Tóm tắt lại các định nghĩa, tính chất, quy tắc của xác suất.
  • Phần B - Gồm có 3 dạng bài tập xác suất của biến cố và phương pháp giải bài tập xác suất của biến cố.
  • Phần C - Giải bài tập xác suất của biến cố.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Xác suất: Lý thuyết và bài tập

Xác suất lớp 11

Các bài tập xác suất khó trong luyện thi đại học

A. Tóm tắt lý thuyết:

  • Xác suất của biến cố: gif24
  • 0 ≤ P(A) ≤ 1
  • P(Ω) = 1 ; P(∅)= 0
  • Qui tắc cộng:

+) Nếu A ∩ B = ∅ thì P(A∪B) = P(A) + P(B)

+) Nếu A, B bất kì thì P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A.B)

  • gif25
  • Qui tắc nhân: Nếu A, B độc lập thì P(A.B)= P(A).P(B)

B. Các dạng bài tập và giải xác suất của biến cố:

I. DẠNG 1: XÁC ĐỊNH PHÉP THỬ, KHÔNG GIAN MẪU VÀ BIẾN CỐ

Phương pháp: Để xác định không gian mẫu và biến cố ta thường sử dụng các cách sau

Cách 1: Liệt kê các phần tử của không gian mẫu và biến cố rồi chúng ta đếm.

Cách 2:Sử dụng các quy tắc đếm để xác định số phần tử của không gian mẫu và biến cố.

II. DẠNG 2: TÌM XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Phương pháp:

Tính xác suất theo thống kê ta sử dụng công thức: Screenshot (299)

Tính xác suất của biến cố theo định nghĩa cổ điển ta sử dụng công thức: Screenshot (298)

III. DẠNG 3: CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

Bài toán 01: Tính xác suất bằng quy tắc cộng

Phương pháp: Sử dụng các quy tắc đếm và công thức biến cố đối, công thức biến cố hợp.

 P(A∪B) = P(A) + P(B) với 2 biến cố A, B xung khắc.

gif25

Bài toán 02: Tính xác suất bằng quy tắc nhân

Phương pháp:

Để áp dụng quy tắc nhân ta cần:

Chứng tỏ A và B độc lập

Áp dụng công thức:  P(A.B)= P(A).P(B) 

C. Giải bài tập xác suất của biến cố:

I. Dạng 1:

Screenshot (303)

Screenshot (304)

Screenshot (305)

Screenshot (306)

Screenshot (307)

Screenshot (308)

Screenshot (309)

Screenshot (310)

Screenshot (311)

II. Dạng 2:

Screenshot (312)

Screenshot (313)

Screenshot (314)

Screenshot (315)

III. Dạng 3:

Screenshot (316)

Screenshot (317)

Screenshot (318)

Screenshot (319)