Giới Thiệu Tam Giác Pascal Và Các Dạng Toán Liên Quan Tới Nhị Thức Newton

GIỚI THIỆU TAM GIÁC PASCAL VÀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN TỚI NHỊ THỨC NEWTON (PHẦN 1)

Bài viết cùng chủ đề: Công Thức Nhị Thức Newton

I. Giới Thiệu Tam Giác Pascal

4 5 6

II. Các Dạng Toán Liên Quan Tới Nhị Thức Newton.

  1. Bài toán triển khai nâng cao.

 

1

  1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  2. Bài toán hệ số lớn nhất.

1 2 3 4 5 6 7 8

 

 

3. Ứng dụng của đạo hàm trong chứng minh đẳng thức tổ hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11