Tổ hợp xác suất - Những điều cần biết

TỔ HỢP XÁC SUẤT - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

A. Lý thuyết tổ hợp xác suất:

I. Chuyên đề tổ hợp xác suất:

1. Chuyên đề tổ hợp - xác suất:

 • "Chuyên đề tổ hợp xác suất" gồm có 2 phần lớn: Phần A - Tổ hợp; Phần B - Xác suất.
 • Phần A của chuyên đề -tổ hợp xác suất gồm có 6 phần: Qui tắc đếm, Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp, Phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp, Nhị thức Newton.
 • Phần B của chuyên đề tổ hợp xác suất gồm có 3 phần: Biến cố và Xác suất, Biến ngẫu nhiên rời rạc (Biến ngẫu nhiên rời rạc, Kì vọng (Giá trị trung bình), Phương sai và độ lệch chuẩn).
 • Xem thêm tại: https://www.nguyentheanh.org/chuyen-de-hop-xac-suat-2

2. Chuyên đề tổ hợp - xác suất lớp 11:

 • "Chuyên đề tổ hợp xác suất lớp 11" gồm có 2 phần lớn: Phần A - Lý thuyết cơ bản; Phần B - Các dạng bài tập của tổ hợp xác suất.
 • Phần A của Chuyên đề tổ hợp+ xác suất lớp 11 gồm có 7 phần kiến thức.
 • Phần B của Chuyên đề tổ hợp +xác suất lớp 11 gồm có 7 phần bài tập chính (trong đó là các dạng bài tập khác nhau thuộc từng phần)
 • Xem thêm tại: https://www.nguyentheanh.org/chuyen-de-hop-xac-suat-lop-11

II. Lý thuyết tổ hợp xác suất:

 • "Lý thuyết tổ hợp+ xác suất" gồm có 7 phần chính: Qui tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, phân biệt chỉnh hợp và tổ hợp, nhị thức Newton và xác suất (trong phần Xác suất có 2 phần: Biến cố và Xác suất + Biến ngẫu nhiên rời rạc).
 • Xem thêm tại: https://www.nguyentheanh.org/ly-thuyet-hop-xac-suat

III. Công thức tổ hợp xác suất lớp 11:

 • Công thức tổ hợp xác suất lớp 11 gồm có 2 phần lớn: Phần A - Công thức về kiến thức phần Tổ hợp lớp 11; Phần B - Công thức về kiến thức phần Xác suất lớp 11.
 • Phần A gồm có công thức tổ hợp xác suất lớp 11 về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và nhị thức Newton.
 • Phần B gồm có công thức tổ hợp xác suất lớp 11 về xác suất và biến ngẫu nhiên rời rạc.
 • Xem thêm tại: https://www.nguyentheanh.org/cong-thuc-hop-xac-suat-lop-11

IV. Cách bấm tổ hợp chỉnh hợp trên máy tính:

V. Phân biệt chỉnh hợp tổ hợp:

 • "Phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp" gồm có 3 phần: Phần I - Tổ hợp, Phần II - Chỉnh hợp, Phần III - Phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp.
 • Phần I gồm có 2 phần kiến thức: Tổ hợp không lặp và Tổ hợp lặp.
 • Phần II gồm có 2 phần kiến thức: Chỉnh hợp lặp và Chỉnh hợp không lặp.
 • Xem thêm tại: https://www.nguyentheanh.org/phan-biet-hop-va-chinh-hop

B. Bài tập tổ hợp + xác suất:

I. Bài tập tổ hợp + xác suất:

II. Bài tập tổ hợp + xác suất lớp 11 nâng cao:

III. Bài tập tổ hợp- xác suất khó: