Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Đây là phần 144 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

1. Định nghĩa: phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

    Nhận xét:

    - Các phép: đồng nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm , quay là những phép dời hình

    - Nếu thực hiện liên tiếp hai phép dời hình thì được một phép dời hình

2. Tính chất: Phép dời hình biến:

    - Ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự các điểm đó.

    - Đường thẳng thành đường thẳng; tia thành tia; đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

    - Tam giác thành tam giác bằng nó; góc thành góc bằng nó

    - Đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

3. Hai hình bằng nhau: Hai hình bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

Series Navigation<< Mặt phẳng vuông gócCộng, trừ và nhân số phức >>