Lượng giác lớp 10

LƯỢNG GIÁC LỚP 10

  • Gồm có 2 phần: Phần A - Các dạng phương trình lượng giác, Phần B - Một số các bài tập củng cố kiến thức phương trình lượng giác lớp 10.
  • Phần A gồm có 5 dạng phương trình lượng giác lớp 10: Phương trình lượng giác cơ bản, Phương trình lượng giác bậc 2 đối với 1 hàm số lượng giác, Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx, Phương trình thuần nhất với sinx và cosx, Phương trình đối xứng với sinx, cosx.
  • Phần B gồm có link drive của 310 câu trắc nghiệm lượng giác lớp 10, 1 số bài tập tự luận chia theo dạng của lượng giác lớp 10.

PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM:

Lượng giác - Lý thuyết và Bài tập

Công thức lượng giác từ cơ bản đến nâng cao

Phương trình lượng giác lớp 11 cơ bản và nâng cao

A, Các dạng phương trình lượng giác:

I. Phương trình lượng giác cơ bản:

1. Lý thuyết:

Screenshot (194)

2. Bài tập củng cố:

Screenshot (195)

II. Phương trình bậc 2 đối với 1 hàm số lượng giác:

1. Định nghĩa và phương pháp giải phương trình:

  • Là những phương trình bậc nhất hay bậc hai đối với một hàm sinx, cosx, tanx hay cotx.
  • Phương pháp: Đặt ẩn phụ t rồi giải phương trình bậc nhất hay bậc 2 với t.

2. Bài tập củng cố:

Screenshot (196)

III. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx:

1. Lý thuyết:

Screenshot (197)

2. Bài tập củng cố:

Screenshot (198)

IV. Phương trình thuần nhất với sinx và cosx:

1. Lý thuyết:

Screenshot (199)

2. Bài tập củng cố:

Screenshot (200)

V. Phương trình đối xứng với sinx, cosx:

1. Lý thuyết:

Screenshot (201)

2. Bài tập củng cố:

Screenshot (203)

B, Một số dạng bài tập củng cố cho kiến thức về lượng giác lớp 10:

  • 310 câu trắc nghiệm lượng giác lớp 10:

https://drive.google.com/file/d/1P0WWg-FTuxwQZ7pjTJLqIS1WmeyWIjac/view?usp=sharing

  • 1 số bài tập tự luận chia theo dạng của lượng giác lớp 10:

https://drive.google.com/file/d/1HpxfwGKLzEvMC_OkhAj6a0ZCA0GFaaqs/view?usp=sharing