Lượng giác - Lý thuyết và Bài tập

LƯỢNG GIÁC

  • Gồm 5 phần: Phần I - Công thức lượng giác, Phần II - Lượng giác lớp 10, Phần III - Hàm số lượng giác lớp 11, Phần 4 - Phương trình lượng giác lớp 11 từ cơ bản đến nâng cao, Phần V - Tổng hợp các dạng bài tập về lượng giác.

I. Công thức lượng giác:

II. Lượng giác lớp 10:

III. Hàm số lượng giác lớp 11:

  • Gồm có 4 phần: Phần I - Các định nghĩa và sự biến thiên của hàm số sin, cos, tan, cot; Phần 2 - Tập xác định và tính chẵn lẻ của hàm số; Phần III - Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác; Phần IV - Bài tập củng cố kiến thức về hàm số lượng giác.
  • Hàm số lượng giác xem tại: https://www.nguyentheanh.org/ham-luong-giac-lop-11-2

IV. Phương trình lượng giác lớp 11 từ cơ bản đến nâng cao:

V. Bài tập về phương trình lượng giác: