Luyện tập bài tập Phép cộng trong phạm vi 5 – Toán lớp 1

Đây là phần 11 of 72 trong Series Toán lớp 1

Luyện tập bài tập Phép cộng trong phạm vi 5 – Toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 50 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

1 + 1 =                      2 + 1 =                 3 + 1 =                       4 + 1 =

1 + 2 =                      2 + 2 =                 3 + 2 =

1 + 3 =                      2 + 3 =

1 + 4 =

Bài 2: Tính:

luyen-tap-phep-cong-trong-pham-vi-5-1

Bài 3: Tính:

2 + 1 + 1 =                  3 + 1 + 1 =                        1 + 2 + 2 =

1 + 2 + 1 =                  1 + 3 + 1 =                        2 + 2 + 1 =

Bài 4: Điền dấu <,>,= vào chỗ trống

3 + 2 ...5                        4.....2 + 1                            2 + 3 ....3 + 2

3 + 1 ...5                        4 ....2 + 3                            1 + 4.....4 + 1

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

luyen-tap-phep-cong-trong-pham-vi-5

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 50 sgk toán lớp 1

Bài 1:

1 + 1 =  2                   2 + 1 = 3              3 + 1 = 4                    4 + 1 = 5

1 + 2 =  3                   2 + 2 = 4                3 + 2 = 5

1 + 3 =  4                    2 + 3 = 5

1 + 4 =  5

Bài 2:

Hình a. Kết quả bằng 4.

Hình b. Kết quả bằng 5.

Hình c. Kết quả bằng 5.

Hình d. Kết quả bằng 5.

Hình đ. Kết quả bằng 5.

Hình e. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

2 + 1 + 1 = 4                3 + 1 + 1 = 5                   1 + 2 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4               1 + 3 + 1 = 5                    2 + 2 + 1 = 5

Bài 4:

3 + 2  =  5                        4 > 2 + 1                            2 + 3 = 3 + 2

3 + 1  < 5                        4  < 2 + 3                            1 + 4 = 4 + 1

Bài 5:

a) 3 + 2 = 5

b) 1 + 4 = 5.

Series Navigation<< Phép cộng trong phạm vi 5 – Toán lớp 1Số 0 trong phép cộng - Toán lớp 1 >>