Luyện tập dấu >,< - Toán lớp 1

Đây là phần 40 of 72 trong Series Toán lớp 1

Luyện tập dấu >,< - Toán lớp 1

Bài giải Bài 1, bài 2 trang 21 sgk toán lớp 1

Bài 1:

3 < 4                 5 > 2               1 < 3                2 < 4

4 > 3                 2 < 5               3 > 1                4 > 2

Bài 2:

Hình 1:

5 > 3 và 3 < 5

Hình 2

5 > 4 và 4 < 5

Hình 3

3 < 5 và 5 > 3.

Bài giải Bài 3 trang 21 sgk toán lớp 1

1 < 2               2 < 3                3 < 4                4 < 5

1 < 3               2 < 4                3 < 5

1 < 4               2 < 5

1 < 5

Series Navigation<< Lý thuyết về lớn hơn > - Toán lớp 1Lý thuyết về dấu bằng = Toán lớp 1 >>