Lý thuyết số phức

Đây là phần 15 of 26 trong Series Toán 12

Lý thuyết số phức bao gồm: số phức Z, phần thực a, phần ảo b , biểu diễn số thực trên mặt phẳng tọa độ, dạng đại số của số thực.

– Số phức z = a + bi có phần thực là a, phần ảo là b (a, b ε R và i2 = -1)

– Số phức bằng nhau a + bi = c + di ⇔ a = c và b = d

– Số phức z = a + bi được biểu diễn bới điểm M(a;b) trên mặt phẳng toạ độ.

– Độ dài của OM−→− là môđun của số phức z, kí hiệu là |z|=∣∣∣OM−→−∣∣∣=a2+b2−−−−−−√

– Số phức liên hợp của z = a + bi và z¯¯¯ = a – bi.

Chú ý:

– Mỗi số thực là số phức có phần ảo bằng 0. Ta có R ⊂ C.

– Số phức bi (b ε R) là số thuần ảo (phần thực bằng o)

– Số i được gọi là đơn vị ảo.

– Số phức viết dưới dạng z = a + bi (a, b ε R), gọi là dạng đại số của số phức.

– Ta có: |z¯¯¯|=z;|z¯¯¯|=|z|

z=z¯¯¯ z là số thực

z=z¯¯¯ z là số ảo.

Series Navigation<< Ứng dụng của tích phân trong hình họcPhép chia số phức >>