Lý thuyết Tích vô hướng của hai vectơ

Đây là phần 62 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết Tích vô hướng của hai vectơ

1. Tích vô hướng của hai vectơ

- Cho hai vectơ a→,b→ ≠ 0→. Tích vô hướng của hai vectơ a→,b→ là một số được xác định bởi công thức:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

- Khi một trong hai vectơ a→,b→ bằng 0 thì a→.a→ = 0

2. Hai vectơ vuông góc

Hai vectơ a→,b→ ≠ 0→ vuông góc với nhau khi và chỉ khi a→.b→=0

3. Độ dài của vectơ và bình phương vô hướng của vectơ

- Bình phương vô hướng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Kí hiệu a→2=|a→|2. Biểu thức a→2 là một số thực không âm và được gọi là bình phương vô hướng của vectơ a→.

- Liên hệ độ dài vectơ và bình phương vô hướng |a→|=√(a→2)

4. Một số tính chất của tích vô hướng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

5. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

Nếu a→ = (x1;y1 ),b→=(x2;y2 ) thì a→.b→=x1.x2+y1.y2

6. Độ dài của vectơ và khoảng cách giữa hai điểm

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

7. Côsin của góc giữa hai vectơ a→,b→ ≠ 0→

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

8. Chú ý

Khi giải bài tập trắc nghiệm, học sinh cần chú ý thêm cả kĩ năng loại trừ phương án. Trong nội dung tích vô hướng, học sinh cần ghi nhớ a→.b→ nhận giá trị là một số thực.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

 

Series Navigation<< Lý thuyết Các định nghĩa về vectoLý thuyết về số gần đúng và sai số >>