Lý thuyết và bài tập số 10 - Toán lớp 1

Đây là phần 47 of 72 trong Series Toán lớp 1

Lý thuyết và bài tập số 10 - Toán lớp 1

Bài giải Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 36 toán lớp 1

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô  trống số 6.

Hình 2: Viết vào ô  trống số 8.

Hình 3: Viết vào ô  trống số 9.

Hình 4: Viết vào ô  trống số 10.

Bài 3:

Hình 1: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 2: Viết vào ô  trống số 10 .

Hình 3: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 4: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 5: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 6: Viết vào ô  trống số 10.

Bài 4:

Hình a: Viết các số 2; 3; 5 ;6 ;7; 9;10

Hình b: Viết các số 9; 8;7;6;5;4;3;2;0.

Bài 5:

b) Khoanh vào số 10.

c) Khoanh vào số 6.

Series Navigation<< Lý thuyết và bài tập số 9 - Toán lớp 1Lý thuyết và bài tập về số 0 - Toán lớp 1 >>