Lý thuyết về dấu bằng = Toán lớp 1

Đây là phần 41 of 72 trong Series Toán lớp 1

3 = 3                                                 4 = 4

ba bằng ba                                      bốn bằng bốn

Bài giải Bài 2,3,4 trang 22 sgk toán 1

Bài 2:

Hình 1: 2 = 2

Hình 2 : 1 = 1

Hình 3: 3 = 3

Bài 3:

5 > 4                 1 < 2             1 = 1

3 = 3                 2 > 1             3 < 4

2 < 5                 2 = 2             3 > 2

Bài 4:

Hình a: 4 < 5

Hình b: 4 = 4

Series Navigation<< Luyện tập dấu >,< - Toán lớp 1Luyện tập về dấu ><= Toán lớp 1 >>