Một số bài toán trắc nghiệm chọn lọc chuyên đề hàm số – Trần Đình Cư

MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỌN LỌC CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề: Chuyên đề trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số – Nguyễn Bảo Vương

 

Trích dẫn tài liệu:
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Nếu hàm số f(x) có giá trị lớn nhất trên (a, b) thì hàm số f(x) có cực đại trên khoảng (a, b)
B. Nếu hàm số f(x) có giá trị nhỏ nhất trên (a, b) thì hàm số f(x) có cực tiểu trên khoảng (a, b)
C. Nếu hàm số f(x) có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất trên (a, b) đều có cực trị trên khoảng (a, b)
D. Mọi hàm số có đạo hàm trên [a; b] đều đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên [a; b]
+ Số cặp điểm A, B trên đồ thị hàm số y = x^3 + 3x^2 + 3x + 5 mà tiếp tuyến tại A và tại B vuông góc nhau:
A. Vô số cặp
B. Chỉ một cặp
C. Không có cặp nào
D. Có hai cặp
+ Cho hàm số f(x) = 1/3.x^3 + x^2 + (a^2 + 2)x + b. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Với mọi a và b hàm số luôn nghịch biến
B. Với mọi a và b hàm số luôn đồng biến
C. Hàm số luôn đồng biến trên toàn trục số khi và chỉ khi a >0, b bất kỳ
D. Hàm số luôn nghịch biến trên toàn trục số khi và chỉ khi a < 0, b bất kỳ

...

Download đầy đủ Chuyên đề hàm số tại đây.