Một số bài toán trong đề thi thử chuyên ngoại ngữ lần 4

Một số bài toán trong đề thi thử -Một số bài toán trong đề thi thử chuyên ngoại ngữ lần 4

Lời giải chi tiết có trong lớp học thầy Thế Anh - Đăng kí học Thầy Thế Anh: 0986.683.218

Đề thi thử lần 4 vào chuyên ngoại ngữ 2018-2019

Giải đáp các câu hỏi dành cho thí sinh thi chuyên ngữ: 

Bài 1: Hình đa giác đều n cạnh có tổng góc trong bằng 4 lần tổng các góc ngoài. tính số cạnh của đa giác đó?
Đ/s: 10
Bài 2: Cho biểu thức x^2+x+m^2-m-6=0. Tìm tích các giá trị của m để 1/căn(x1)+1/căn (x2)=1
Đ/s: -7
Bài 3: Ba thùng nước có tổng thể tích là 180 lít. Nếu đổ đầy thùng 1 rồi đổ sang 2 thùng kia thì
TH1: thùng 2 đầy nước +2/3 thùng 3
TH2: Thùng 3 dầy nước + 1/2 thùng 2
Tìm thể tích thùng 3?
Đ/s: 60 lít.
Bài 4: Cho A(0;-2) và 2 đường d1; d2 qua A tiếp xúc (P): y=x^2/2 tại B;C. Tính diện tích tam giác ABC.
Đ/s: 8
Bài 5: Cho tam giác ABC có góc B=60. 2 đường cao AM và CN. Tính diện tích tam giác BMN với diện tích tam giác ABC =60.
Đ/s: 15
Bài 6: Cho ABCD nội tiếp đường tròn (O). AD cắt BC tại N. góc ANB=40; AC cắt BD tại M có AMB=100.
Tính góc NAB.
Đ/s: 30.